Hiruma Anzai

Yojimbo to Toritaka Chuichi

Description:

Hiruma Bushi

Bio:

Location: Mura Sabishii Toshi


Anzai is quiet and reserved, polite enough when engaged, but rarely initiating a conversation. As Chuichi’s bodyguard, he is a silent ghost, rarely noticed but always present.

Hiruma Anzai

The Crane Game pwtcowboy