Doji Akane

Magistrate Under Kakita Jotaro

Description:
Bio:

Location: Mura Sabishii Toshi

One of Kakita Jotaro’s 3 deputy magistrates, she is ever the professional.

Doji Akane

The Crane Game pwtcowboy