Crane Clan

Embassy Diplomatic Staff

Ambassador Doji Kanjiro (Bodyguard Kakita Toyotomi)
Advisor Yasuki Shigemori (Bodyguard Yasuki Yoshi)
Deputy Ambassador Doji Masami
Shugenja Advisor Asahina Yoshiko
Shugenja Assistant Asahina Hachemon
Shugenja Student Asahina Michinori
Diplomat Doji Etsuya (Bodyguard Daidoji Harada)
Diplomat Kakita Akemi, married to Kakita Kanzen
Diplomat Kakita Hoshiko, married to Kakita Yoichi
Duelist Kakita Daiki

Embassy Guards


Captain of the Guard Doji Natsu

Magistrates

Chief Magistrate Kakita Jotaro
Magistrate Asahina Kyoko
Magistrate Doji Akane
Magistrate Yasuki Ryoma

Other Crane

Ex-Crab Merchant Daidoji Heizo
Head of the Daidoji Trading Council Daidoji Kinnosuke (Bodyguard Daidoji Botan), married to Daidoji Maya
Famous Poet Kakita Ogai
Painter of Note Kakita Soetsu
Rich Merchant Yasuki Matabei, married to Yasuki Izumi

Crane Clan

The Crane Game austinmills