Crane Clan Ookami Toshi

Governor Doji Yujiro (Bodyguard Daidoji Washi, married to Doji Hisa
Chief Advisor Doji Tashiaki

Taisa of Ookami Toshi Militia Doji Zenko

Chief Magistrate Kakita Toju
Magistrate Doji Mitsukuni

Crane Clan Ookami Toshi

The Crane Game pwtcowboy