Mantis Clan

Embassy Diplomatic Staff

Ambassador Yoritomo Okichi (Bodyguard Yoritomo Hirokichi)
Deputy Ambassador Yoritomo Ume (Bodyguard Bodyguard Tsuruchi Tenshin)
Shugenja Advisor Moshi Aiko
Shugenja Assistant Kitsune Hitomaro
Diplomat Moshi Koichi (Bodyguard Yoritomo Hama)
Diplomat Yoritomo Taysuke (Bodyguard Yoritomo Katsuko)
Bureaucrat Yoritomo Yukio (Bodyguard Yoritomo Rikuo)
Bureaucrat Yoritomo Muneyaki
Bureaucrat Yoritomo Ikemoto
Bureaucrat Kitsune Tsutaro
Courier Tsuruchi Ayako
Courier Tsuruchi Mitsunari
Guide/Bodyguard Tsuruchi Toyozo

Embassy Guards

Captain of the Guard Yoritomo Junnosuke

Other Mantis

Rich Merchant Yoritomo Momoru, married to Yoritomo Suko
Shrewd Merchant Yoritomo Shojiro, married to Yoritomo Sakuko

Mantis Clan

The Crane Game pwtcowboy